منیر شاهرودی فرمانفرمائیان

ایران دل
چشم و روح من است

Iran Is My Heart
My Eyes And My Soul
-Monir Shahroudy FarmanFarmaian

وینسنت ون گوگ

من در رویایم، نقاشی میکشم و
سپس رویایم را نقاشی میکنم

I Dream Of Painting And Then
I Paint my Dream
-Vincent Van Gogh

اسکار کلاد مونه

 من تنها در دوچیز خوب هستم
و
آنها باغبانی و
نقاشی هستند
I’m Only Good At Two Things
And They Are
Gardening And
Painting
-Oscar Claude Monet

شیرین نشاط

من در پس مطالعاتم درباره ی زنان
دریافتم که با مطالعه ی زنان به قلب

و حقیقت فرهنگ میرسی

I Find That Through The Study Of
Women, You Get To The
Heart-The Truth- Of
The Culture.
-Shirin Neshat

اندرو وارهولا

انسانها باید عاشق شوند
با چشمهای بسته

People Should Fall In Love
With Their Eyes Closed

Andrew Warhola

جوهانس ورمیر

حقایق بسیاری در هر کدام از نقاشی های ورمیر وجود دارد،
در زنانی که ترسیم کرده
به داستانهای بسیاری اشاره شده اما تعریف نشده اند.

There is so much mystery in each painting,
in the women he depicts
so many stories suggested but not told.

-Tracy Chevilier

https://shookiart.com

سهراب سپهری

زندگی
آبتنی کردن
در حوضچه ی اکنون است

Life is
Swiming in
The Pond of Now
Sohrab Sepehri

ال گرکو

مدرنیسم ال گرکو برااساس انکار دنیای ظاهرهای صرف به نفع قلمرو عقل و روح است.

El Greco’s modernism is based on his repudiation of the world of mere appearances in favor of the realm of the intellect and the spirit.

Francis Haskell