اسکار کلاد مونه

by | Dec 20, 2019

تاریخ تولد: چهارده نوامبر سال یک هزار و هشتصد و چهل- پاریس، فرانسه.
تاریخ مرگ: پنجم دسامبر سال سک هزار و نهصد و بیست و شش میلادی- ژیورنی، فرانسه.
 مونه عاشق وقت گذراندن در فضای باز و مطالعه نور بود. وی در زندگی با قلب و احساسش کنترل میشد. همانطور که از گفته ی وی مشخص است.

من تنها در دو چیز خوب هستم، و آنها باغبانی و نقاشی هستند

 

مونه رهبر جنبش امپرسیونیست فرانسوی بود که به معنای واقعی وی این جنبش را نامگذاری کرد. برای مونه، یک چشم انداز در حق به تنهایی وجود نداشت، از آنجا که ظاهر آن در هر لحظه تغییر می کند، اما محیط اطراف آن است که به چشم انداز زندگی میدهد. همانند نور و هوا، که به طور مداوم تغییر می کنند. برای مونه این تنها محیط اطراف بود که به موضوع نقاشی ارزش واقعی خود را می داد. وی علاقه مند به نقاشی در هوای آزاد با نور طبیعی بود، مونه بعدها روش خویش را با نقاشی های مجموعه ی خود به یکی از قلل معروف ترین تکنیکها در آورد. وی در آن مشاهدات خود را از همین موضوع، در زمان های مختلف روز به تصویر کشیده بود. آنها در توالی های بسیاری از نقاشی های وی قابل مشاهده اند. کارهای بعدی وی نشان دهنده ی هنر انتزاعی به شیوه ی استادانه می باشند، و این نکته پس از وی به نسل های بعدی از نقاشان انتزاعی توصیه میشود.

ایده های کلیدی

آثار نخستین مونه مدیون علاقه ی واقع گرایانه ی وی به ترسیم موضوع معاصر بوده، بدون ایده آل سازی آنها، وی در نقاشی های فضای باز نیز جهت طبیعی تر کردن موضوع مورد نقاشی خویش، بدون آرمان سازی فقط جهت به ثبت رساندن کیفیت زودگذر طبیعت نقاشی میکرد.
مونه کمی از ادوارد مانه الهام گرفته بود، مونه از پرسپکتیو ترسیم فرم و خطی فاصله گرفته بود، که توسط هنر پایه ی زمان تجویز شده بود. و مونه در حال تجربه ی هنر روز دوران خویش و ترکیب آن با شل و وا رفته کار کردن و استفاد از رنگهای جسورانه (تند) و ترکیبات قابل غیر متعارف قابل توجه بود. تاکید وی از به تصویر کشیدن چهره ها به به تصویر کشیدن نور و میزان روشنایی بخشی نور در فضا های مختلف تغییر کرده بود.

در سال های بعد، مونه به شدت جذب ویژگی های تزئینی رنگ ها و فرم ها شد. و آغاز به استفاده از رنگ در ضرب قلم های ریزتری کرد، که به او امکان استفاده از از هارمونی های متناقض رنگها و تزئینات رنگی سطحی و تیرگی رنگ ها را به ارمغان آورد. در نتیجه ی تاثیری که او بدست آورده بود، الالخصوص در مجموعه نقاشی های دهه ی هشتاد وی آثارش نشان دهنده ی جهش قابل مشاهده ی سبک هنری او به سمت هنر انتزاعی و نقاشی مدرن است.

اشتیاق مونه

مونه در میان امپرسیونیسم ها الهام بخش و رهبر بحساب می آید، برای وی جذب کردن پیئر آگوست قنوئق، ادوارد مانه و کمیل پیساررو به کار کردن در کنار هم در پاریس و اطراف آن حیاتی بود. همچنین گالری زدن در جامعه ی هنر که آثارگروهی خویش را به نمایش بگذارند . در بین سالهای یک هزار و هشتصد و هفتاد و چهار میلادی تا یک هزار و هشتصد و هشتاد و شش میلادی از اهمیت بسیاری برخوردار بود

 من تنها در دوچیز خوب هستم
و
آنها 
باغبانی و
نقاشی 
هستند
اسکار کلاد مونه
 

I’m Only Good At Two Things
And They Are

Gardening And
Painting
-Oscar Claude Monet