اسکار کلاد مونه

تاریخ تولد: چهارده نوامبر سال یک هزار و هشتصد و چهل- پاریس، فرانسه. تاریخ مرگ: پنجم دسامبر سال سک هزار و نهصد و بیست و شش میلادی- ژیورنی، فرانسه.  مونه عاشق وقت گذراندن در فضای باز و مطالعه نور بود. وی در زندگی با قلب و احساسش کنترل میشد. همانطور که از گفته ی وی...